Đứa Cháu Vô Thừa Nhận-
9.7 Good (1,586 lượt)

Đứa Cháu Vô Thừa Nhận


Tóm tắt nội dung Đứa Cháu Vô Thừa Nhận:

Bộ phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận - Đứa Cháu Vô Thừa Nhận. Nội dung phim : Đứa Cháu Vô Thừa Nhận Đứa Ch&aacute;u V&ocirc; Thừa Nhận (300 Tập cuối) TodayTV tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9&nbsp;khai th&aacute;c về c&acirc;u chuyện sự xung đột t&ocirc;n gi&aacute;o - Phim Dua Chau Vo Thua Nhan kh&ocirc;ng chỉ khai th&aacute;c đề t&agrave;i nhiều tranh c&atilde;i, bởi v&igrave; Ấn Độ l&agrave; quốc gia đa sắc tộc nơi hội đủ c&aacute;c t&ocirc;n gi&aacute;o chủ yếu tr&ecirc;n thế giới v&agrave; người d&acirc;n nơi đ&acirc;y đặt niềm tin lớn v&agrave;o thần th&aacute;nh, t&acirc;m linh. Nội dung phim Đứa Ch&aacute;u V&ocirc; Thừa Nhận kể về cuộc đời b&eacute; g&aacute;i ngo&agrave;i gi&aacute; th&uacute; phải sống một cuộc đời thiếu thốn t&igrave;nh cảm của cha v&agrave; kh&ocirc;ng được sự nh&igrave;n nhận của b&agrave; nội đ&atilde; chạm đến tr&aacute;i tim của kh&aacute;n giả. Những khuất mắc trong qu&aacute; khứ li&ecirc;n quan đến c&aacute;i chết của người chồng đ&atilde; khiến người phụ nữ g&oacute;a bụa tự cho ph&eacute;p m&igrave;nh c&aacute;i quyền g&acirc;y ra những bi kịch cuộc đời cho ch&iacute;nh đứa con trai, con d&acirc;u v&agrave; ch&aacute;u g&aacute;i m&igrave;nh, tất cả chỉ bởi một l&yacute; do: b&agrave; l&agrave; t&iacute;n đồ Hindu gi&aacute;o, trong khi đứa ch&aacute;u g&aacute;i đ&aacute;ng thương lại mang giọt m&aacute;u của một nữ t&iacute;n đồ Hồi gi&aacute;o- đứa con d&acirc;u m&agrave; b&agrave; chưa bao giờ nh&igrave;n nhận... Phim Đứa Ch&aacute;u V&ocirc; Thừa Nhận&nbsp;Ấn Độ được lấy cảm hứng từ &ldquo;Zakhm&rdquo;- bộ phim Bollywood nổi tiếng dựa tr&ecirc;n cuộc đời của nh&agrave; l&agrave;m phim Mahesh Bhatt được sản xuất năm 1998 kể về h&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;m lại danh phận của đứa con ngo&agrave;i gi&aacute; th&uacute; của một vị đạo diễn nổi tiếng. Điều đau đớn l&agrave; ngay khi được sinh ra, c&ocirc; b&eacute; đ&atilde; phải đối mặt với những bi kịch cuộc đời m&agrave; người g&acirc;y ra kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; b&agrave; nội của c&ocirc; b&eacute;- 1 t&iacute;n đồ Hindu gi&aacute;o vốn dĩ mang niềm tin h&agrave; khắc với ch&iacute;nh đứa con d&acirc;u của m&igrave;nh- 1 t&iacute;n đồ Hồi gi&aacute;o. Cũng v&igrave; lẽ đ&oacute; m&agrave; b&agrave; chưa bao giờ nh&igrave;n nhận ch&aacute;u g&aacute;i cũng như đứa con d&acirc;u- người đ&atilde; mang nặng đẻ đau giọt m&aacute;u của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh...&nbsp;L&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch của t&igrave;nh &aacute;i dềnh dang trộm th&acirc;n đạo diễn nổi tiếng Ashish Mehta v&agrave; Ayesha Haider- một c&aacute;c bạn phụ nữ giới Hồi gi&aacute;o, Avni Ayesha vẫn sớm đối mặt mang c&aacute;c khổ đau khi chưa ạ?L&uacute;c n&agrave;o đc Dayawanti Mehta- b&agrave; nội của tổ ấm nh&igrave;n thừa nhận. Y&ecirc;u vợ, y&ecirc;u qu&yacute; b&eacute; nhưng lại Ashish Mehta lại chẳng thể ngăn chặn lại b&agrave; mẹ- 1 fan Hindu gi&aacute;o sở hữu đầy x&iacute;ch m&iacute;c &amp; quan điểm khắc nghiệt c&oacute; ch&uacute;ng ta Hồi gi&aacute;o. V&igrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n tin rằng thiết yếu người Hồi gi&aacute;o sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh chết choc năm xưa của chồng cần người trong gia đ&igrave;nh bạn nữ g&oacute;a bụa lu&ocirc;n lu&ocirc;n tậu c&aacute;ch ph&acirc;n t&aacute;ch rẽ t&igrave;nh &aacute;i của con nam. Để cắt đứt đ&ocirc;ng đảo quan hệ t&igrave;nh dục mang da-đền-chưa-bao gồm-thống đấy, Dayawanti đang c&ocirc;ng bố quyết định mang đến Ashish Mehta kết bạn mang Neela- nữ của một v&igrave; chưng d&acirc;n Marketing sung t&uacute;c.&nbsp; Đứa Ch&aacute;u V&ocirc; Thừa Nhận TodayTV&nbsp;T&igrave;nh cờ biết được sự thật ẩn dưới cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n điều chỉnh, Neela đ&atilde; kết th&acirc;n với Avni v&agrave; gi&uacute;p n&agrave;ng t&igrave;m lại c&ocirc;ng bằng. Một bộ phim truyền h&igrave;nh về đời sống Avni cũng sẽ được &aacute;p dụng tất nhi&ecirc;n phần đa th&ocirc;ng điệp ri&ecirc;ng mang hy vọng sẽ gi&uacute;p &iacute;ch mang đến thiếu phụ ở 1 kỹ lưỡng như thế n&agrave;o ấy, tuy vậy v&agrave;o ng&agrave;y phim c&ocirc;ng bố cũng l&agrave; đến ng&agrave;y Ayesha- chị em của Avni, bị tai n&agrave;n theo đ&uacute;ng c&ocirc;ng ty đ&iacute;ch của Dayawanti. V&agrave; chưa nhỉ? Dừng lại l&agrave;m việc đấy, b&agrave; c&ograve;n ra tay &aacute;m s&aacute;t Ayesha v&agrave;o đ&uacute;ng c&aacute;i đến ng&agrave;y c&ocirc; hạ sinh b&eacute; nam Aman rồi bắt c&oacute;c cậu nhỏ and thay t&ecirc;n th&agrave;nh Amol- mọi người được hưởng của người. Sau số đ&ocirc;ng vắt, Avni đ&atilde; vạch trần tội cường bạo của b&agrave; nội, cố cơ m&agrave; bằng sự gian tr&aacute;, Dayawanti sẽ tạo người trong gia đ&igrave;nh cho rằng Avni bắt đầu khi l&agrave; kẻ ti&ecirc;u diệt người and đẩy c&ocirc; trong t&ugrave; h&atilde;m. Nhờ sự cung ứng của Neela, Avni vẫn bay ngo&agrave;i v&ugrave;ng lao t&ugrave; &amp; bọn họ c&ugrave;ng cả nh&agrave; vứt trốn, tuy nhi&ecirc;n Dayawanti sẽ cấp tốc rộng, b&agrave; hứa gặp mặt Avni &amp; bất ngờ nổ s&uacute;ng kết liễu cuộc đời đứa ch&aacute;u g&aacute;i bất hạnh. Mọi hận th&ugrave;, tội độc &aacute;c vẫn m&atilde;i ch&igrave;m v&agrave;o trơn đ&ecirc;m v&agrave; sự biệt t&iacute;ch của Avni cũng trở th&agrave;nh tr&ocirc;i trong l&atilde;ng qu&ecirc;n v&iacute; như chưa tất cả d&ograve;ng đến ng&agrave;y cục cảnh s&aacute;t Neil bất th&igrave;nh l&igrave;nh va độ and diễn ra b&agrave;o chữa v&atilde; sở hữu t&ecirc;n giật Ananya Verma mặt v&aacute;ch n&uacute;i- khu vực Avni bị bắn năm xưa, v&agrave; phần đ&ocirc;ng &acirc;m thầm về th&acirc;n phận thiệt sự của Ananya Verma dần dần l&oacute; mặt, tuy vậy tất cả điều, Neil lại quan trọng ngờ rằng, Ananya Verma- thương hiệu giật kho&aacute;ng đạt chuy&ecirc;n đi chiếm của ng&ocirc;i nh&agrave; gi&agrave;u nhằm quy&ecirc;n g&oacute;p cho kh&aacute;m đa khoa, ở vụ &aacute;n m&agrave; anh đang theo d&otilde;i, lại thiết yếu l&agrave; Avni- m&igrave;nh c&oacute; chung d&ograve;ng m&aacute;u c&oacute; Riya-v&igrave; chưng h&ocirc;n th&ecirc; của nh&agrave; bạn. Sau 15 năm, v&agrave; dưới 1 th&acirc;n phận kh&aacute;c, Avni sẽ ch&iacute;nh thức quyết định đi về, &amp; c&ugrave;ng mang Neela, ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&ecirc;n chiến lược chiếm lại Aman trường đoản c&uacute; tay th&agrave;nh vi&ecirc;n b&agrave; độc &aacute;c Dayawanti... Bộ phim &ldquo;Đứa ch&aacute;u v&ocirc; thừa nhận&rdquo; Phim T&acirc;m L&yacute;&nbsp;- t&aacute;c phẩm truyền h&igrave;nh ấn tượng về đề t&agrave;i t&ocirc;n gi&aacute;o sẽ lần đầu ti&ecirc;n được ra mắt kh&aacute;n giả Việt Nam tr&ecirc;n TodayTV l&uacute;c 21h00 thứ 2-7 h&agrave;ng tuần. Loading... <divXem phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận - Đứa Cháu Vô Thừa Nhận trên điện thoại di động - máy tính bảng - Iphone - Ipad - Android

hinh anh phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận, dien bien phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận, ket thuc phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận, dien vien phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận, noi dung bo phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận, Xem phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phim14, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận youtube, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận zing, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận tinhphim, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phimlen, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phimvang, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phimck, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phimhd, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phimchon, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận krfilm, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận hkphim, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phim3s, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận hayhaytv, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận hdviet, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận phim47, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận vkool, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận anime, phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận clip.vn

Status:

Tập 109 - 110 (Waitting)


Năm phát hành:


Thể loại:

Tâm Lý


Thời lượng:

Trọn bộ


Đạo diễn:


Diễn viên:


Quốc gia:

Ấn Độ


Tag:

Dua Chau Vo Thua Nhan | | Phim Dua Chau Vo Thua Nhan | Phim | Phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận | Phim | Phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận Vietsub | Phim Vietsub | Phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận lồng tiếng | Phim lồng tiếng | Xem phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận trên điện thoại | xem phim trên điện thoại | Xem phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận trên điện thoại | xem phim trên điện thoại | xem phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận trên iphone ipad anroid | xem phim trên iphone ipad anroid | Đứa Cháu Vô Thừa Nhận Ấn Độ


Liên quan:

Dua Chau Vo Thua Nhan, , Phim Dua Chau Vo Thua Nhan, Phim , Phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận, Phim , Đứa Cháu Vô Thừa Nhận vietsub, vietsub, Đứa Cháu Vô Thừa Nhận lồng tiếng, trọn bộ, Đứa Cháu Vô Thừa Nhận trọn bộ, Đứa Cháu Vô Thừa Nhận Full HD, Full HD, Đứa Cháu Vô Thừa Nhận online, online, lồng tiếng, Đứa Cháu Vô Thừa Nhận thuyết minh, thuyết minh, tập 1, Đứa Cháu Vô Thừa Nhận tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 tập 6 tập 7 tập 8 tập 9 tập 10 tập 11 tập 12 tập 13 tập 14 tập 15 tập 16 tập 17 tập 18 tập 19 tập 20 tập 21 tập 22 tập 23 tập 24 tập 25 tập 26 tập 27 tập 28 tập 29 tập 30 tập 31 tập 32 tập 33 tập 34 tập 35 tập 36 tập 37 tập 38 tập 39 tập 40 tập 41 tập 42 tập 43 tập 44 tập 45 tập 46 tập 47 tập 48 tập 49 tập 50 tập 51 tập 52 tập 53 tập 54 tập 55 tập 56 tập 57 tập 58 tập 59 tập 60. Đứa Cháu Vô Thừa Nhận tập cuối, tập cuối

  • Trailer
  • Danh sách tập
  • Xử lý phim lỗi

    Chú ý:

  • Để xem phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận tập mới nhất hãy ấn Ctrl + F5(hoặc fresh) vài lần để xóa cache. Hoặc gõ tên phim (vài ký tự đầu) vào ô tìm kiếm sau đó chọn link phim khác. Sẽ có phim bạn cần tìm.
  • Nếu tập phim Đứa Cháu Vô Thừa Nhận bị lỗi. Các bạn vui lòng nhấn F5(hoặc fresh) 1 vài lần để thử lại nhé. Nếu vẫn không được bạn hãy gõ tên phim (vài ký tự đầu) vào ô tìm kiếm phía bên trên sau đó chọn link phim khác. Sẽ có phim bạn cần tìm.
  • Nếu phim vẫn báo lỗi thì bạn đừng lo lắng hãy gõ tên phim vào ô tìm kiếm phía bên trên. Sau đó chọn một link phim khác, chắc chắn có phim bạn cần tìm.
  • Liên hệ hoặc yêu cầu phim qua Yahoo: xemxine_tv
Vào xem phim
Loading...

REVIEW FILM Đứa Cháu Vô Thừa Nhận - :

Loading...
[Tắt QC]